Documenten

PROCEDURE

doel

Deze procedure is een handleiding voor alle betrokkenen (ouders, spelers, afgevaardigden …) zodat zij weten welke stappen ze moeten ondernemen bij een aangifte van een sportongeval.

Bij eventuele wijzigingen zal dit document aangepast worden.

WANNEER KAN U EEN ONGEVALSAANGIFTE LATEN INVULLEN?

Bij een doktersbezoek dat voortvloeit uit een kwetsuur opgelopen op training of wedstrijd. Uiteraard mag dit bezoek ook gebeuren bij een spoedafdeling van een ziekenhuis.

Wedstrijden welke georganiseerd worden, en niet zijn aangevraagd bij de voetbalbond, komen niet in aanmerking gezien de voetbalbond niet op de hoogte is!

De trainers en afgevaardigden weten dat ze geen wedstrijden mogen afsluiten zonder deze zijn aangevraagd.

WAT TE DOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR TERUGBETALING VAN DE KOSTEN?

STAP 1

 • De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een (spoed)arts en neemt het formulier ‘Aangifte voor ongeval’ mee. De (spoed)arts vult de zijde ‘Medisch getuigschrift’ in. Hij moet zeker vermelden indien er kiné behandelingen nodig zijn. Dit formulier is beschikbaar in de kantine en bij de afgevaardigden.
 • Vervolgens bezorgen de ouders het ongevallenformulier samen met een kleefstrookje van de mutualiteit enkel en alleen aan onze jeugdmanager. Indien deze niet aanwezig is, worden deze documenten onder gesloten omslag (met vermelding t.a.v. Jan Tillieu afgegeven in de kantine. Zonder kleefstrookje van de mutualiteit kan de aangifte niet opgestuurd worden naar de voetbalbond!
 • Vergeet de datum, uur en plaats niet te vermelden alsook de omstandigheden. Vbn:  Na een trap, een sliding, val,…….
 • Onze G.C. moet de ingevulde aangifte en kleefstrookje opsturen naar de voetbalbond uiterlijk binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval, vandaar het belang om zo vlug mogelijk de ongevalsaangifte aan de club terug te bezorgen. Is deze termijn verstreken zal de voetbalbond deze aangifte weigeren en kan u bijgevolg geen beroep doen op deze verzekering.
 • De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval verzamelen.

Opmerking

Op de zijde ‘Medisch getuigschrift’ moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw (spoed)arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker 9 beurten aan).

Vraag steeds bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

STAP 2

 • Eénmaal dit formulier is opgestuurd en er op de voetbalbond, dienst solidariteitsfonds, een dossier is aangelegd, zal u een formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel’ ontvangen. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.
 • Indien de arts beslist dat er bijkomende behandelingen nodig zijn voor de kinesist, ga dan met het afschrift van de arts bij onze G.C. die op zijn beurt een aanvraag voor deze bijkomende behandelingen dient aan te vragen bij de voetbalbond. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende behandeling moet aangevat worden. De voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum.

Opmerking

De bijkomende behandelingen kunnen pas aanvangen na goedkeuring door de dienst solidariteitsfonds van de voetbalbond.

Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende behandelingen bij de kinesist, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.

Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.

STAP 3

 • Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel’ door hem invullen.
 • Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de jeugdmanager of G.C. die dit onmiddellijk opstuurt naar de voetbalbond.
 • Eénmaal het dossier is afgesloten bij het solidariteitsfonds, ontvangt KVV Schelde het bedrag van de tussenkomst.
 • Het geld wordt nadien door de penningmeester op de bankrekening van de ouders van de jeugdspeler gestort.

Opmerking

Zolang het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel’ niet is ingevuld en opgestuurd naar de voetbalbond, mag de speler in kwestie niet voetballen dus niet trainen noch spelen.

Let erop dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het getuigschrift.

De onkosten van het ongeval kunnen tot 2 jaar na het ongeval binnengebracht worden. Het is eveneens mogelijk dat de arts oordeelt dat de speler mag voetballen maar dat de ‘genezing’ nog even op zich laat wachten.

Vergeet niet bij het indienen van uw documenten bij onze jeugdmanager uw rekeningnummer te vermelden.

Dienst solidariteitsfonds houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de administratieve kosten. Op dit ogenblik bedraagt dit bedrag ongeveer 10,00 euro.

Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.

Wanneer men als aangesloten speler, trainer of afgevaardigde een blessure oploopt tijdens een wedstrijd of een training, kan men een beroep doen op het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de voetbalbond (KBVB).

De financiële tussenkomsten worden betaald door dit solidariteitsfonds. Dit fonds, geen verzekering, verleent financiële hulp aan de slachtoffers van een voetbalongeval. Het solidariteitsfonds dekt alle kosten veroorzaakt door sportongevallen, na aftrek van de door de ziekenfondsen terugbetaalde sommen tot de wettelijke normen bepaald in de nomenclatuur (medische prestatie met een door het RIZIV bepaalde prijs). Er wordt enkel tussengekomen in die gevallen die ook door de ziekenfondsen worden gedekt! Het is misschien wel het overwegen waard om een individuele bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. De terugbetaling kan daar hoger liggen! Uiteraard is dit volledig vrijblijvend.

Bij eventuele vragen is het best om onze jeugdmanager te contacteren (jan.tillieu@telenet.be of 0491/74 24 42).

VOOR WAT ZIJN ONZE LEDEN VERZEKERD?

Alle leden van KVV Schelde zijn als volgt verzekerd door de KBVB volgens Titel 21 van het bondsreglement.

Verzekert: schade veroorzaakt aan derden (BA).

 • Lichamelijke letsels (LO)
 • Verzekert: alle aangesloten leden; niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten
 • Verzekert:
 • schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer
 • ongevallen die zich voordoen op het terrein, in de zaal of op de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers, of op de weg tussen de kleedkamers en terrein
 • ongevallen van woonplaats naar club, indien de kortste weg, en voor zover niet anders verzekerd
 • alleen ongevallen die door een geneesheer zijn vastgesteld en aan het algemeen secretariaat gemeld worden binnen 21 werkdagen na het ongeval (via het officieel ongevallenformulier)
 • indien overlijden door ongeval, enkel indien gemeld binnen 24u
 • Mag alle nodige staving stukken van de schade en de oorzaak ervan (in te dienen binnen 2 jaar na de melding van het ongeval)
 • Tussenkomst:
 • Vrijstelling van 9,60 euro per dossier
 • Tussenkomst t.b.v. het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert in de toepassing van de nomenclatuur van de gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving op de Z.I.V. en de tussenkomst van het ziekenfonds
 • Vanaf de datum vermeld op het attest van de geneesheer
 • Geen tussenkomst, indien de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de Z.I.V.
 • Worden vergoed:
 • Dokters-, apothekers-, en kliniekkosten
 • Verplaatsingskosten per ziekenwagen
 • Compensatoire vergoedingen bij werkonbekwaamheid
 • Materiële schade, behalve aan het persoonlijk voertuig van de betrokkene
 • Onderzoekskosten
 • Kosten voor kine- en fysiotherapie, onder bepaalde voorwaarden
 • Tandprothesen, voor maximum 150 euro per tand, en 600 euro per ongeval
 • Synthetische gipsen, onder bepaalde voorwaarden
 • Implantatiekosten, onder bepaalde voorwaarden
 • Hospitalisatiekosten voor 50% van de overblijvende kosten, voor zover deze kosten niet het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker (vb. eenpersoonskamer)
 • Genezingsattest:
 • Vanaf dan tussenkomst gestaakt
 • Vereist om tussenkomst te krijgen bij latere ongevallen
 • Gestort op rekening van de club

Onze sponsors